ΜΕΡΟΣ Ά - Αἱ μετὰ Χριστὸν ψευδοπροφητεῖαι ( ΜΕΡΟΣ 5ο- Μεσοβασιλεία)

 Αἱ μετὰ Χριστὸν ψευδοπροφητεῖαι 

Ὅλόκληρον τὲ οἱκοδόμημα τοῦ χιλιασμοῦ ἢ τἦς ἐπ᾿ ἀρκετὸν διάστημα σιγῆς τοῦ κακοῦ ἢ ἁγιοποιἡσεως τοῦ πλανήτου ή ἐπικρατἡσεως παντοῦ ὡς βιώματος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ὴ μεσοβασιλεἱας, δηλαδή το μεταξὺ τῆς Πρώτης καὶ τῆς Δευτέρας Παρουσἱας διάστημα ἐκατοντάδων ή χιλιάδων ετῶν ἁγιοποιἡσεως τοῦ κόσμου διὰ παρεμβἀσεως τοῦ Κυρίου, ἔρχονται νὰ συμπληρώσουν ὅλαι αἱ πολυάριθμοι μετὰ Χριστὸν ἐπώνυμοι, ψευδώνυμοι, ἀσύμφωνοι, ἀκατάληπτοι, ασυνάρτητοι, παιδαριὡδεις, ἄγνωστοι ἀπὸ ἰστορικἧς ἐκκλησιαστικῆς καὶ θεολογικῆς πλευρᾶς προφητεῖαι. 


Εἶναι τελείως περιττον να ὅμιλἡσωμεν διὰ τὰς μετά Χριστὸν προφητεἵας, ἐπειδὴ ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ᾽Εκκλησία οὖδέποτε ἠσχολἡθη μὲ αὐτάς, οὔτε κἂν ἔδωσε σημασίαν,ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ διότι ὁ Κύριος σαφῶς εἶπεν, ὅτι «ὁ Νόμος καἰ οι προφἧται ἕως Ἰωάννου» (Λουκ. 16, 16). 

 ᾽Οἱ ἅγιοι Προφἧται προανἡγγειλον μἐχρι μὲν Χριστού οσα ανεφἑροντο εἷς Αὐτὄν, ἄλλοι δὲ μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων όσα ἀναφέρονται εἰς την Δευτέραν Παρουσἷαν τοῦ Χριστού . Μετα τούτους δεν υπάρχουν επίσημοι της Εκκλησίας Προφἣται. “Ἐχομεν μὲν ἀπὸ τὴν ἐποχἤν τῶν ᾽Αποστόλων ἀνθρώπους μὲ προφητικὄν χάρισμα, ἀλλὰ προέλεγον γεγονότα σύγχρονα η μικράς αποστάσεως καἶ μη ἀναφερόμενα εἷς έθνη, λαούς καὶ πολέμους μὲ τὰ ἄποτελέσματα αὐτῶν. 

Βεβαἷως ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ το προφητικόν βιβλἷον τῆς  Ἱερᾶς ’Αποκαλὐψεως, τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, μετὰ δυσκολίας συγκατελέγη μεταξὺ τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθἢκης, ὥστε καὶ τότε καὶ πολὺ μεταγενεστέρως Πατέρες της Εκκλησίας, εσυνέχιζον να αμφιβάλλουν, εάν ειναι ὄντως τοῦ ᾿Αποστὅλου Ἰωάννου. 

Αἰ περισσότερον γνωσταὶ καὶ συνεχῶς χρησιμοποιούμεναι ψευδοπροφητεῖαι εἶναι τοῦ ἀγνώστου ᾽Αγαθαγγέλου, ἑνος ἁνωνύμου τοῦ 1050, δῆθεν τοῦ Μεθοδἱου, ὁ ὁποῖος διετέλεσεν ἐπίσκοπος Πατάρων περὶ τὸ 360, δῆθεν τοῦ Ταρασίου Κων|πόλεως, δῆθεν τοῦ ᾽Ανδρἐου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ. Ὑπἀρχουν καὶ ἄλλαι πολλαί. ᾽Επἱσης καὶ τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ οἱ χρησμοί, οἱ ὁποῖοι περιλαμβανονται μὲν εἰς τὴν Πατρολογἱαν τοῦ Migne, δὲν δύναται ὅμως να ἀποδειχθῇ ὅτι εἶναι δικοἱ του. ᾿Αλλὰ καὶ ἐὰν τυχόν εἶναι τοῦ ἰδίου, ὁ Λέων ὁ Σοφός δὲν εἶναι καμμία ἐκκλησιαστικὴ αὐθεντία καἰ ἁγία μορφή. ᾿Αντιθέτως μάλιστα μὲ τὰ πολλά του σκάνδαλα καὶ ἰδιαιτέρως τὸν τέταρτον γάμον του ἐδημιούργησε τεράστιον σάλον καὶ ἐκκλησιαστικὸν ζἡτημα, ὥστε ὁ μὲν τελέσας τὸν γάμον ἱερεὺς νὰ καθαιρεθῇ, ὁ δὲ Λέων νὰ ἁφορισθᾗ ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Νικολάου τοῦ Μυστικοῦ. Ήτο λοιπὸν προφἡτης ὁ Λέων, ὡμίλει εἷς αὐτον ὁ Κύριος, καθως ωμἱλησεν εἰς τοὺς προφήτας τἧς Παλαιᾶς Διαθἦκης;... 

’Αναφέρονται ἐπίσης ἕτεροι ἀκατανόητοι χρησμοί, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν χαραγμένοι δῆθεν ἐπὶ τοῦ... ἀνυπάρκτου τάφου τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μὲ ἀκατανόητα μονογράμματα, τἁ ὁποῖα συμπλῄρώνουν διάφοροι ἑρμηνευταί. 

Υπἄρχουν δὲ καὶ έτεραι διφοροῦμεναι, αλλοπρόσαλλοι, παιδαριώδεις καὶ διὰ γέλωτα, ἀλληλοψευδόμεναι προφητεῖαι, εἰς γλῶσσαν ἀνοήτου Πυθίας.

 Όλαι αυταί είναι άγνωστοι επισήμως εἰς την ᾽Εκκλησἷαν, τὴν ἱστορίαν, τὴ Θεολογἵαν, ὡς καὶ ἀνωτέρω ἀνέφερα καἰ διεδόθησαν κατα το διάστημα της δουλείας του Γένους μας. Τότε συγχρόνως ἐκυκλοφόρησαν και  τὰ γνωστὰ φυλλάδια « Επιστολή του Κ.Η.Ι. Χριστοῦ» και «᾽Αποκάλυψης της Παναγίας ». Όπως επίσης  την ίδιαν εποχήν διεδώθησαν σωρεία θρύλοι, ως οι θρύλοι τοῦ «Μαρμαρωμἔνου  Βασιλιά » και «των τηγανισμένων ψαριών », τὰ οποια δήθεν  ἔζωντάνεψαν και ἔπήδησαν εξω ἄπο το τηγάνι, καὶ του Πατριάρχου , ὃ ὅποιος ἐκρυβη με τα Άγια Δισκοπὁτηρα όπισθεν μιας θύρας, η οποια δεν ανοίγει εκτοτε και θα ανοίξῃ, οταν... «παλιν με χρονια με καιρούς παλιν δικά μας θα ναι ». 
 Χαρακτηριστικον ειναι, ὅτι ὅλαι αὐταὶ αἱ ψευδοπροφητεἰαι ἐπιστρατεύονται εις κάθε κίνδυνον πολέμου ή πόλεμον.

 Αυτό ὲγινε τὸ 1912, 1922,τὸ 1940. Αὐτὸ γίνεται ιδἷως καἰ σἡμερον, οσάκις θολώνει ὅ Ελληνικός ἦ Παγκὁσμιος ὃρίζων.

Μερικοἶ μάλιστα ἀπετόλμησαν νὰ προσδιορἷσουν χρόνον ἐκπληρώσεως κατὰ τὸ 1968-69, 1972 καἱ, παρἀ τὴν παταγὠδη διάψευσιν καὶ γελοιοποίησιν, δεν "μετενοησαν, αλλ' ἁνεβαλον τον χρόνον ὡσάν τους χιλιαστάς, χωρὶς συναίσθησιν ευθύνης. 

Τόσην δε αυτοπεποίθησιν εχουν δια το ἕγκυρον τῶν προφητειῶν καὶ τὴν ἑρμηνευτικἡν των ἱκανότητα, ὥστε τοὺς ἀντιτιθεμένους ὑβρἱζουν ὡς ὑπερυφάνους και τυφλοὺς ἐνώπιον των ἐπὶ θύραις γεγονότων, ὧς επαθε και ο γράφων τὸ παρὸν ἀπὸ πολλούς ἐξ αἰτιας άρθρων περι των ψευδοπροφητειών. 

Εἷς μάλιστα ἐξ αυτών δι ἐπιστολής του το 1968 με περιέλουσε αρκετά και εν συνεχειᾳ έγραψεν: «Ἰδοὺ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἤδυνἡθη ὁ κ. Νικόλαος Ψαρουδάκης να κατορθώση, τὸ βλέπομεν πραγματοποιοὐμενον ὑπὸ ανδρών (εννοούσε τον Γ. Παπαδόπουλον και λοιπούς πραξικοπηματίας) εμφορουμένων υπο Ορθοδόξου Χριστιανικού πνεύματος, οἱ ὁποῖοι διέθεντο τὴν ἰσχὺν τῶν ὅπλων. Σᾶς ἁρἕσει ἣ όχι, ἅγιε πάτερ;  Ἰδοὺ ἡ ἀρχὴ πραγματοποιἢσεως των πρὸ Χριστού καἰ μετα Χριστόν προφητειών, ἐπικρατῆσεως της ορθοδόξου πίστεως καὶ καταργἡσεως των αἱρέσεων. Αἱ πρώται ἐνέργειαι ήρχισαν διὰ του Πατριάρχου ᾿Αθηναγὄρου καὶ τοῦ Πάπα...» 

Δὲν μᾶς λέγουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι ὀπαδοὶ τῶν ανωνύμων καἰ ψευδονύμων προφητειὧν, διατὶ οὔτε ἕνας ἔπι τῶν ψευδοπροφητῶν δὲν ἀναφέρει δια τοὺς δύο τρομακτικούς παγκοσμίους πολέμους τοῦ 12 - 14 καὶ 1940 ιδίως τοῦ τελευταίου μὲ τάς ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια νεκροὺς καὶ ἆλλας ἀπωλείας; 

Μὲ τὸν ἀναφερόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς Εὐρωπαϊκὸν πόλεμον, δὲν δικαιολογοὗνται, διότι τὸν ὀνομάζουν Εὐρωπαϊκὸν καὶ ὄχι παγκὃσμιον ὡς ἦτο, μάλιστα͵ προσδιορίζουν καὶ τὰ κράτη ποὺ μὲ τοὺς δύο παγκοσμἷους πολέμους δὲν ἦσαν μόνον αὐτά, ἀλλ᾽ οὔτε καὶ τὸ ἀποτέλεσμα ὡς αἱ Προφητεἰαι αὐταὶ ἀναφέρουν ἧτο ὅμοιον. Τὴν ἰδἰαν τύχην θὰ ἔχη καὶ ὅ περιγραφόμενος πόλεμος του Αρμαγεδώνος με την κατάπαυσίν του τάχα ὑπο ᾽Αγγέλου καὶ μετά, πλήρης αγιοποίησις εις την Ελλάδα και σε όλα τα κράτη της γης! 

Τὰ σχὁλια περιττεύουν. Δὲν ὑπάρχει ἅμφιβολία οτι πολλά δεινά θά ἔλθουν, ἰδἷως ἕκτακτα φυσικὰ τρομακτικὰ γεγονότα, ὄπως περιγράφει ὁ Κύριος καὶ η ᾿Αποκάλυψις, ως προτιμωρία τοῦ αφηνιάσαντος καὶ ἀμετανοἡτου κόσμου. ᾽Αλλ᾽ ὅπως απὸ κτίσεως κόσμου ἔγιναν πόλεμοι, καταστροφαὶ ὡσαν τον κατακλυσμόν καὶ την καταστροφήν δια πυρὄς τῶν Σοδὅμων, τρομακτικοὶ πόλεμοι, ὅπως το 1914 καὶ τὸ 1940, κα οἱ ἄνθρωποι δὲν μετενόησαν, ἀλλ᾽ ἔγιναν ἔτι χειρότεροι, οὕτω καὶ εἰς τὸ μέλλον πάλιν κατὰ τὴν ᾽Αποκἁλυψην μὲ τὰς ἑπτὰ πληγάς, μέχρι συντελείας, οἱ ἄνθρωποι, ὅ,τι καὶ ἂν γίνῃ δὲν θὰ μετανοἡσουν «δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ». ᾿Η ᾽Αποκάλυψις λέγει χαρακτηριστικῶς: «Οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν», αλλ’ «ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτων ἐκ τοῦ πόνου, καὶ ἐβλασφήμησαν τον Θεόν» (’ Αποκ. θ΄ 21. ιστ’ 10-11). Ἑπομένως τα σημεῖα, τα ὁποῖα θα συμβοῦν, τἁ δεινά καὶ οἱ πόλεμοι, δεικνύουν ὄχι την ἀπότομον μετανοιαν καὶ επιστροφήν τῆς αποκτηνωθεἰσης ἀνθρωπότητος, ἀλλὰ τὴν σκληρότητα καὶ ἀμετανοησἱαν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἔμφἁνισιν τοῦ ᾽Αντιχρἵστου, ὁ ὁποῖος θὰ εἶναι γέννημα τἧς ἀποστασίας τοῦ κόσμου, καὶ τοῦ ὁποίου ἡ δρασις καὶ ἡ μεγάλη δύναμις θα καταλυθᾖ δια τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρἷου, όπως τοῦτο βεβαιὧνει ὁ θεῖος Παῦλος. ᾽Εντεὗθεν καταφαίνεται, ὅτι ἢ ἔπῖμονος προβολή διαφόρων προφητειῶν καὶ αἱ διάφοραι ερμηνεῖαι περὶ μιᾶς κατ᾽ ἄγνωστον τρόπον ἁγιοποιἡσεως τοῦ πλανήτου η μεσοβασιλείας δὲν εἶναι ἔργον τοῦ Αγἷου Πνεύματος, αλλα τοῦ πονηρού πνεύματος, ὅπως δια τῆς παρεμβολῆς ὅλων αὐτῶν μὴ γρηγορῇ καὶ μὴ μετανοῇ ὁ κόσμος. Ταὗταχρὀνως συσκοτἰζεται ἢ πραγματικότης, ὥστε ἄλλα να περιμένῃ ὁ κόσμος καὶ ἄλλα νὰ συμβοῦν. 

Δὲν θὰ εἴμεθα ἔξω τῆς ἀληθείας, ἔαν εἰς τὴν συστηματικήν συσκότισιν τοῦ Σατανἆ, την ὁποίαν δῃμιουργεῖ δια ποικίλων παρερμηνειών περι τα σημεία των καιρών κατατάξωμεν καὶ τον αγοραίον ψευδοπροφητισμόν πεπλανημένων γυναικαρίων ή και ἄνδρων, ἐκ των ὅποιων τώρα τελευταίως ἐγεμισεν ἣ κοινωνία, ὦσαν την Ζολώτα, την Μαγουλά και την Κρικέτου. Τα προσωπα αυτα με διαρκείς προβλέψεις ή ψευδοπροφητείας, ἀνοἦτως και ἀμαθώς και ἁσυναρτἡτως διατυπωμένας, διαμηνύουν συνεχώς καταστροφάς, αι ὁποῖαι ἐν τῷ μεταξὺ οὐδέποτε ἔγιναν. Περὶ αὐτῶν σπουδαῖον ειδικὄν βιβλἱον ἐξέδωκεν ὁ εὐλαβἤς Χριστιανός Βασίλειος  Τσερνάκης. « Αι σύγχρονοι πλάναι», Αθήναι 1976.

 Εἷς το βιβλίον τούτο ο ευλαβής συγγραφεύς με τα μελανώτερα χρώματα και αδιάσειστα ντοκουμέντα παρουσιαζει την πλάνην τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς οὐράνιος δῆθεν Πατὴρ συνομιλῶν μὲ τὰ πεπλανημένα αὐτὰ γυναικάρια, κλαίων καὶ ὀδυρόμενος καὶ ἐξομολογούμενος συγχρόνως τὸν καϋμόν του καὶ τὰ παράπονά του, ἐπειδὴ οἱ πάντες, μηδενός ἐξαιρουμένου, εκτός τῆς ἀπολυτρωτικἧς Σχολῆς Ζολὠτα, τὸν ἔχουν εγκαταλείψει! Δηλαδή «κουβεντολὁγι» μεταξύ δῆθεν τοῦ Οὐρανίου Πατρός, τοῦ φοβεροῦ Κυρίου, καὶ τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν γυναικῶν. Τρὡγουν καὶ πίνουν μαζὶ μὲ τὸν Θεὸν καὶ συζητοὗν κάθε βράδυ ὡς διατεἱνεται μία ὅμοια με αυτάς, ψευδοαγία, η Ελένη τῶν Σπἀτων ᾿Αττικής. Ολίγη εντροπή! Το δε θλιβερότερον ειναι, οτι υπάρχουν ἄνθρωποι, μάλιστα καὶ κληρικοἰ, ποὺ ὅλα αὔτα τὰ ἀσπάζονται καὶ τὰ ὑπερασπίζουν. Κρίμα! ᾽Εδῶ ἆναφέρομεν καὶ το πληρέστερον βιβλίον «Οἰ ψευδοφωτισμένες», ποὺ ἐξέδωκεν ἐσχατως ὁ ἀκαταπὅνητος καὶ αγωνιστικὄς ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Χαρἀλαμπος Βασιλοπουλος. 


Σχόλια