Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν.

 


 Ιερή Αποκάλυψη 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου 

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 40 -

Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. 

Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. 

Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. 

Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν.
Σχόλια