Dr. Jacob Nordangard “Η Ανθρωπότητα σε Έκτακτη Ανάγκη”

Η επερχόμενη λογοκρισία της Αγίας Γραφής και της Πατερικής Γραμματείας (ελληνικοί υπότιτλοι)Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να ενσωματώσει τον ορισμό του αντισημιτισμού της ΔΣΜΟ ( Διεθνής Συμμαχία Μνήμης Ολοκαυτώματος ) στην νομοθεσία και την εκπαίδευση. Όταν αυτό συμβεί θα επέλθει η λογοκρισία βάσει νόμου - ενδεχομένως και η πλήρης κατάργηση- της Αγίας Γραφής, της Πατερικής Γραμματείας και των λειτουργικών κειμένων. Όπως έγινε αποδεκτή από το σύνολο κλήρου και λαού, η συνοδική κατοχύρωση της παναίρεσης του Οικουμενισμού στη ληστρική σύνοδο της Κρήτης το 2016 όπου αναγνωρίστηκαν ως «εκκλησίες» κατεγνωσμένες και καταδικασμένες αιρέσεις, έτσι θα γίνει αποδεκτή και η αλλοίωση των Ιερών Κειμένων, αποτελώντας φυσικό επακόλουθο αυτής της ληστρικής συνόδου.

Ακόμη και πριν ενσωματωθεί στην κρατική νομοθεσία, η υιοθέτηση του από τις διάφορες πλατφόρμες θα καταστήσει τις αναρτήσεις χωρίων της Αγίας Γραφής, κάποιων Πατερικών συγγραμμάτων και ορθοδόξων κυρηγμάτων ως απαγορευμένες γιατί θα παραβιάζουν τους όρους χρήσης. 


Στο παρακάτω βίντεο ο Adam Green σχολιάζει τον λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας Μνήμης Ολοκαυτώματος. Ολόκληρο το βίντεο :


Δείτε επίσης:


Σαμπάτ στο Νταβός.

Great Reset: «Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον η κυρίαρχη παγκόσμια υπερδύναμη»


Σημεία των καιρών: Η άνοδος της φυλής του Δαν

Δείτε και τα παρακάτω (κλικ στις εικόνες):

 


***

***


***

***


***


***
***


***

***Στα αγγλικά:


***
Από τη σελίδα της Europol: 

«Στην πρώτη επιχείρηση αυτού του είδους από το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό κέντρο της Γιουροπόλ, μια πανευρωπαϊκή κοινή ημέρα δράσης που στόχευσε την ρατσιστική, ξενοφοβική ρητορική μίσους στο διαδίκτυο έλαβε χώρα την Τσεχία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό την αιγίδα της Γερμανίας.Την 3η Νοεμβρίου 2020 οι αρχές έκαναν επιδρομή σε 97 τοποθεσίες και ανέκριναν έναν αριθμό ατόμων σχετικά με αδικήματα διασποράς ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής μίσους, καλέσματος σε βία και πρόσκληση διάπραξης αδικημάτων. Μόνο στην Γερμανία οι αρχές έψαξαν 81 σπίτια....
....Οι δυνάμεις καταστολής συνεργάστηκαν για να γνωστοποιήσουν σε άτομα και ομάδες ότι ο παγκόσμιος ιστός δεν είναι ένα νομικό κενό. Αυτή η ημερήσια κοινή δράση  εναντίον των εγκλημάτων μίσους στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον καθένα που διασπείρει βίαιο μίσος στο διαδίκτυο ότι οι πράξεις τους θα εντοπιστούν.»


***
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος. ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους· πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. (Ματθ. 24 - 4:13)
***

Αββάς Παμβώ:

Σου λέγω και τούτο τέκνον μου, ότι θα έρθει καιρός, οπόταν οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και των Θεσπέσιων Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώνουν τας Αγίας Γραφάς και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς.

Και ο νους των θα ξεχυθεί εις αυτούς, θα απομακρυνθούν δε από τα Θεϊκά πρότυπα.

Και δια τούτον τον λόγον οι Άγιοι Πατέρες είχαν προαναγγείλει ότι οι μονασταί της ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των Πατέρων όχι επάνω εις μεμβράνας, αλλά επάνω εις χάρτινους διφθέρας, διότι η ερχόμενη γενεά θα τους μεταβάλλει σύμφωνα με την δική των αρέσκεια. Όθεν και το κακό που μέλλει να προέλθει θα είναι φρικτόν.

Κατόπιν λέγει ο μαθητής:
-Ώστε λοιπόν, Γέροντα, πρόκειται να αλλάξουν οι παραδόσεις και τα έθιμα των Χριστιανών; Μήπως δεν θα υπάρχουν πλέον ιερείς εις την Εκκλησίαν αφού θα βαδίσει προς αυτό το κατάντημα;

Τότε ο αββάς εσυνέχισεν:

-Εις τους καιρούς εκείνους πλέον, θα κρυώσει η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές και θα πέσει θλίψις μεγάλη εις τον κόσμον.

Το ένα έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου. Οι λαοί θα μετακινούνται από τους τόπους των.

Οι άρχοντες θα ανακατωθούν, οι ιερωμένοι θα το ρίξουν εις την αναρχίαν, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν εις την αμέλειαν.

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιον πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρίαν τόσον της ιδικής των ψυχής, όσον και του ποιμνίου των και θα περιφρονούν παντελώς ένα τοιούτον ζήτημα.

Όλοι θα δείχνουν προθυμίαν και δραστηριότητα προ πάντων δια τα τραπέζια και διά τας ορέξεις των. Θα είναι οκνηροί εις τας προσευχάς και πρόχειροι εις τας κατακρίσεις.

Τους βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι, εάν εζούσαμε και μεις εις εκείνα τα χρόνια, έτσι θα συμπεριφερόμεθα.

Οι δε αρχιερείς θα υποχωρούν μπροστά στους ισχυρούς της γης. Και θα λύνουν τις διάφορες υποθέσεις, βγάζοντες από πολλές μεριές δώρα και απολαβές λογιών λογιών για λογαριασμό των.

Τον πτωχόν δεν θα τον υπερασπίζουν, θα θλίβουν τας χήρας γυναίκας και θα καταπονούν τα ορφανά. Αλλά και εις τον λαόν θα εισχωρήσει ασωτία.

Οι περισσότεροι δεν θα πιστεύουν εις τον Θεόν, θα μισούνται αναμεταξύ των και θα αλληλοτρώγονται ωσάν τα θηρία, θα κλέπτουν ο ένας τον άλλον και θα μεθύουν και θα περπατούν ωσάν τυφλοί.

Τέλος ξαναρωτά ο μαθητής:

-Τι λοιπόν πρέπει να κάνει κάποιος σε κείνη την περίστασιν;
Και ο Γέρων Παμβώ απεκρίθη:

-Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος αν ημπορέσει να σώσει την ψυχή του και να παρακινά και τους άλλους δια να σωθούν, αυτός θα ονομασθεί μέγας εις την βασιλείαν των Ουρανών.


Το Μέγα Γεροντικόν – Τόμος Α’ κεφ. Α’ 84 σελ.113,115

(Εκδ. Ι. Ησυχ. «Το Γενέσιον της Θεοτόκου» Πανόραμα Θεσσαλονίκης) Πηγή

Σχόλια